مقدار استفاده از کمپوست

میزان مصرف ورمی کمپوست

کود ورمی کمپوست را بصورت های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان با کل خاک و یا هنگام کاشت نهال بصورت چاله ای در اطراف ریشه (چالکود) مصرف نمایید.

گلدانهای آپارتمانی: ۲۰ تا  ۳۰ درصد  از حجم گلدان (به عمق ۲ الی ۵ سانتیمتر خاک گلدان را برداشته و کود ورمی کمپوست را جایگزین نموده و با خاک سطحی مخلوط کنید).

باغچه های خانگی: ۲ تا ۳ کیلو گرم کود ورمی کمپوست در هرمتر مربع ( بصورت مخلوط با خاک سطحی)

صیفی جات: ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ کیلوگرم کود ورمی کمپوست  در هر متر مربع بصورت مخلوط با خاک سطحی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر.

سبزی کاری: مخلوط ۱۰% الی ۱۵% کود ورمی کمپوست  با خاک گلدان یا خاک سطح باغچه، به عمق حداقل ۲ تا ۵ سانتیمتر.

درختان میوه: ۳ تا ۵ کیلو گرم برای هر درخت به صورت چالکود.

درختچه های تزئینی: ۲تا ۳ کیلوگرم در متر مربع

نهال کاری: ۲  تا ۴ کیلوگرم در متر مربع

زمینهای زراعی: ۶ تا ۹ تن در هکتار بسته به نوع کشت و کیفیت خاک


چمن کاری: در بستر چمن کاری حدود ۱۰- ۸ کیلو گرم در متر مربع و برای نگهداری چمن در بهار یا پاییز حدود ۶- ۲ کیلو گرم در متر مربع  در هر سال می توان ورمی کمپوست را مصرف نمود. (برای کاشت چمن ورمی کمپوست را بایستی با ماسه مخلوط و بذر با آن پوشاند).

 قارچ: در پرورش انواع قارچها می توان محصولات را به اندازه مورد نیاز بعنوان خاک پوشش و خاک زیر کشت مورد استفاده قرار داد.