خانه > آموزش, ورمی کمپوست > روش کاربری ورمیکمپوست فارمینو برای باغ های میوه

روش کاربری ورمیکمپوست فارمینو برای باغ های میوه

طریقه استفاده از ورمی کمپوست  فارمینو جهت استفاده در باغ های میوه:

محل حفر چاله در روش کود دهی به روش چالکود:

در ابتدا بایستی چاله هاییی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ها در یک سوم قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر باید شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت به دلیل وجود ریشه های جوان و فعال با تراکم بالا در آن منطقه می باشد. توانایی ریشه های جوان  وفعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه های اصلی و قطور درختان صدمه نمی رساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتما به طریقی آن را خیس کند

تعداد چاله ها:

در مجموع برای درختان میوه بیش از ۱۰ سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود. در باغ های پر تراکم به تعداد یک چاله بین دو درخت محدود می گردد.

قطر و عمق چاله:

در باغ هایی که حفر چاله به کمک بیا انجام میگیرد قطر چاله ها بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر و در صورت استفاده از مته پشت تراکتوری قطر چاله ۳۵ سناتی متر خواهد بود. عمق چاله به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد و به طور معمول ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر مناسب می باشد

چگونگی پر کردن چاله

برای درخنان بالای ۵ سال در هر چاله به میزان ۴تا ۵ کیلوگرم ودر درختان زیر ۵ سال تا ۳ کیلوگرم در هر چاله ورمی کمپوست ریخته و  پاله را با خاک سبک پر کرده و تا هم سطح خاک باغ گردد. بلافاصله بعد از پر شدن چاله  درختان آبیاری گردند

در روش چالکود؛ چاله در زیر قطره چکان های سیستم آبیاری تحت فشار و یا کنار نهر آبیاری خواهد بود.

در صورت نبود سیستم آبیاری تحت فشار، آبیاری بهتر است به روش تشتکی صورت گیرد

کود مورد نیاز درختان میوه برای چند سال اول بهتر است قبل از کاشت در زیرریشه یا فاصله ۱۵ سانتی متری جاسازی شود